Ucz się języków bez nauczyciela.

Zasady i warunki

Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego stanowi umowę pomiędzy Tobą a Liglo (zwanym dalej „Właścicielem”) w odniesieniu do aplikacji Liglo na telefony komórkowe (zwanej dalej „Produktem Programowym” lub „Oprogramowaniem”). Instalując Oprogramowanie, wyrażasz zgodę na przestrzeganie warunków niniejszej umowy licencyjnej.

Tworząc konto Liglo zgadzasz się na poniższe warunki użytkowania.

PŁATNOŚĆ I DOSTĘP

DARMOWY OKRES PRÓBNY: Dajemy Ci darmowy okres próbny trwający co najmniej 14 dni. W tym okresie możesz korzystać z aplikacji bez ograniczeń. Założenie konta i skorzystanie z okresu próbnego nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań.

ABONAMENT MIESIĘCZNY: Po zakończeniu bezpłatnego okresu próbnego dostęp do funkcji aplikacji zostanie ograniczony. Twoje dane zebrane w ramach bezpłatnego okresu próbnego (np. postępy w kursie) nie zostaną usunięte. Aby odzyskać dostęp do wszystkich funkcji, należy wykupić miesięczny abonament.

CENA: Aktualna cena abonamentu jest zawsze wyświetlana przed potwierdzeniem zakupu. Cena może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku planowanej podwyżki cen prześlemy Ci informację z wyprzedzeniem.

ŚRODKI PŁATNOŚCI I PODMIOTY ŚWIADCZĄCE USŁUGI PŁATNOŚCI: Liglo nie prowadzi żadnego systemu płatności. Wszystkie zakupy są dokonywane poprzez Google Play Store (Android) lub Apple App Store (iOS). Metody płatności dostępne w Twoim kraju zależą od tych dostawców.

AUTOMATYCZNE ODNAWIANIE I ANULOWANIE: Twoja subskrypcja będzie automatycznie odnawiana co miesiąc bez powiadomienia. Możesz anulować subskrypcję do 24 godzin przed jej odnowieniem, aby zapobiec automatycznemu odnowieniu. Rezygnacja z abonamentu wiąże się z utratą dostępu do funkcji aplikacji. Twoje dane nie zostaną usunięte.

STANDARDOWE KLAUZULE DLA OPROGRAMOWANIA:

  1. LICENCJA. Oprogramowanie jest licencjonowane, a nie sprzedawane. Właściciel udziela Użytkownikowi niewyłącznego, nieprzenoszalnego, niepodlegającego sublicencjonowaniu, ograniczonego prawa i licencji na użytkowanie jednej kopii Oprogramowania do osobistego, niekomercyjnego użytku. Prawa przyznane w niniejszym dokumencie są uzależnione od przestrzegania przez Użytkownika postanowień niniejszej Umowy licencyjnej. Licencja na Oprogramowanie jest udzielana Użytkownikowi, a Użytkownik niniejszym potwierdza, że żaden tytuł ani własność do Oprogramowania nie jest przekazywana lub cedowana, a niniejszy dokument nie może być interpretowany jako sprzedaż jakichkolwiek praw do Oprogramowania.
  2. OGRANICZENIA UŻYTKOWANIA. O ile Właściciel nie upoważnił Użytkownika do rozpowszechniania Oprogramowania, Użytkownik nie może sporządzać ani rozpowszechniać kopii Oprogramowania, ani przenosić Oprogramowania z jednego urządzenia na drugie. Zabrania się dekompilacji, odtwarzania kodu źródłowego, dezasemblacji, włączania do innego oprogramowania lub tłumaczenia Oprogramowania oraz wykorzystywania Oprogramowania do celów komercyjnych. Użytkownik nie może modyfikować, zmieniać, zmieniać lub w inny sposób modyfikować Oprogramowania ani tworzyć dzieł pochodnych na podstawie Oprogramowania. Użytkownik nie może wypożyczać, dzierżawić, odsprzedawać, udzielać sublicencji, przypisywać, rozpowszechniać ani w inny sposób przekazywać Oprogramowania lub niniejszej licencji. Wszelkie próby takiego działania będą nieważne i bezskuteczne.
  3. PRAWA AUTORSKIE. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że żaden tytuł własności intelektualnej do Oprogramowania nie zostaje przeniesiony na Użytkownika. Ponadto potwierdza, że tytuł i pełne prawa własności do Oprogramowania pozostaną wyłączną własnością Liglo, a Ty nie nabędziesz żadnych praw do Oprogramowania. Nie będziesz usuwać ani zasłaniać informacji o prawach autorskich, znakach handlowych lub innych prawach własności Właściciela z jakichkolwiek materiałów zawartych w tym pakiecie lub pobranych razem z Oprogramowaniem.
  4. ZRZECZENIE SIĘ GWARANCJI. Oprogramowanie jest dostarczane w stanie „TAK JAK JEST”, bez jakichkolwiek gwarancji. Nie udzielamy żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji, a w szczególności wyłączamy gwarancje przydatności handlowej, przydatności do określonego celu oraz nienaruszania praw osób trzecich. Użytkownik ponosi całkowite ryzyko związane z jakością i działaniem Oprogramowania. Nie gwarantujemy, że funkcje zawarte w Oprogramowaniu spełnią wymagania użytkownika lub że działanie Oprogramowania będzie bezbłędne.
  5. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. W żadnym wypadku Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za specjalne, przypadkowe lub wynikowe szkody wynikające z posiadania, dostępu, użytkowania lub nieprawidłowego działania Oprogramowania, w tym między innymi za szkody majątkowe, utratę wartości firmy, nieprawidłowe działanie komputera lub urządzenia przenośnego oraz, w zakresie dozwolonym przez prawo, za szkody osobowe, szkody majątkowe, utracone zyski lub odszkodowania za straty moralne z jakichkolwiek przyczyn wynikających z lub związanych z niniejszym dokumentem lub Oprogramowaniem, niezależnie od tego, czy wynikają one z czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), umowy, ścisłej odpowiedzialności lub w inny sposób oraz niezależnie od tego, czy Właściciel został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód.
  6. ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI. Użytkownik zgadza się zabezpieczyć, bronić i chronić Właściciela przed wszelkimi szkodami, stratami i wydatkami wynikającymi bezpośrednio lub pośrednio z: (i) działań i zaniechań użytkownika w zakresie korzystania z Oprogramowania zgodnie z warunkami tego dokumentu; lub (ii) naruszenia przez użytkownika postanowień niniejszego dokumentu.
  1. ZMIANY. Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany lub zastąpienia niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany, które możemy wprowadzić do naszej polityki prywatności w przyszłości będą publikowane na tej stronie. Użytkownik powinien od czasu do czasu sprawdzać tę stronę i zwracać uwagę na wszelkie zmiany.

Ponieważ niektóre państwa nie zezwalają na pewne ograniczenia odpowiedzialności, niniejsze ograniczenie odpowiedzialności ma zastosowanie w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo obowiązujące w danej jurysdykcji. Niniejsze ograniczenie odpowiedzialności nie będzie miało zastosowania wyłącznie w zakresie, w jakim konkretne postanowienia niniejszego ograniczenia odpowiedzialności są zabronione przez jakiekolwiek prawo federalne, stanowe lub miejskie, które nie może zostać wyłączone. Niniejszy dokument daje użytkownikowi określone prawa, a użytkownik może mieć inne prawa, które różnią się w zależności od jurysdykcji. W żadnym wypadku odpowiedzialność Właściciela za wszelkie szkody (z wyjątkiem przypadków wymaganych przez obowiązujące prawo) nie może przekroczyć rzeczywistej ceny zapłaconej przez Użytkownika za korzystanie z Oprogramowania.

@liglo_pl
@liglo.app.polska
Newsletter
Dziękujemy!

Close button